Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Najczęściej kupowane

REGULAMINPromocji „Kup 3

zwany „Regulaminem”, z dnia 27 listopada 2020 roku, o następującej treści:

§ 1.

 1.      Organizatorem promocji pn. „Kup 3” („Promocja”) jest spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy 23.100.000,00 („Organizator”), będącej właścicielem sklepu internetowego www.fasklep.pl 
 2.      Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.fasklep.pl
 3.       Promocja rozpoczyna się w dniu 27 listopada 2020 roku od godz. 20:00 i trwa do dnia 6 grudnia 2020 roku do godz. 24:00 albo do wyczerpania zapasów.
 4.      Promocja dotyczy produktów marki Kevin Levrone Series w regularnych cenach detalicznych brutto ze sklepu internetowego www.fasklep.pl.
 5.       Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranych produktów ze strony www.fasklep.pl z  serii  Kevin Levrone Series dostępnych na stronie w regularnych cenach detalicznych brutto.
 6.       Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi i/lub rabatowymi, obowiązującymi w sklepie internetowym www.fasklep.pl w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać, które wykonuje przez wybór odpowiedniej opcji w sposób wynikający z funkcjonalności sklepu internetowego www.fasklep.pl.
 7.       Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 8.       Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 9.       Promocja kierowana jest do klientów sklepu www.fasklep.pl będących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej i/lub B2B.
 10.   Promocja polega na obniżeniu ceny drugiej sztuki tego samego produktu o 50% od ceny detalicznej brutto przy zakupie dwóch takich samych produktów.
 11.   Przy zakupie trzech takich samych produktów, cena drugiej sztuki tego samego produktu zostanie obniżona o 50 % od ceny detalicznej brutto a na trzeci taki sam produkt Uczestnik otrzyma prawo zakupu produktu w kwocie 1 zł brutto.
 12.   W Promocji mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (Uczestnik), będących konsumentami w rozumieniu art. 221 K.c., które w okresie obowiązywania Promocji dokonają w sklepie internetowym www.fasklep.pl  zakupu co najmniej jednego oferowanego produktu.
 13.    Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2.

 1.       Regulamin został udostępniony na stronie internetowej www.fasklep.pl. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
 2.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w na stronie internetowej www.fasklep.pl
 3.       Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji bez podania przyczyny.
 4.       Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Promocji we własnym zakresie.
 5.       Dokonanie zakupu na stronie www.fasklep.pl w czasie trwania Promocji oznacza akceptację Regulaminu.
 6.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 7.       Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://www.fanutrition.pl/pl/rodo/.
 8.       Okres obowiązywanie Promocji jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

§ 3.

 1.       Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@fitnessauthority.pl.
 2.       W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 3.       Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach ogólnych przepisów K.c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyczerpania produktów.Śledź nas na Facebooku

Cookies Strona korzysta z plików cookies w celu dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookies w Twojej przeglądarce.