REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO fasklep.pl

Konsument uprawniony jest do zapisania niniejszego regulaminu na trwałym nośniku

 1. DEFINICJE.
  1. FORMULARZ REJESTRACJI: formularz umożliwiający utworzenie Konta.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA: formularz umożliwiający złożenie Zamówienia.
  3. KLIENT: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  4. KONTO: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
  5. NEWSLETTER: elektroniczna usługa, która umożliwia Klientowi otrzymywanie od Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej cyklicznych informacji, w szczególności o Towarach lub wydarzeniach organizowanych przez Sprzedawcę.
  6. SPRZEDAWCA: sprzedawcą, a także usługodawcą oraz administratorem danych osobowych jest: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355208, posiadająca numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, BDO: 000051133 (rejestr podmiotów wprowadzających Towary, Towary w opakowaniach i gospodarujących odpadami), kapitał zakładowy w wysokości 17.000.000 złotych. Telefon: 58-344-37-47 (opłata jak za połączenie standardowe, według cennika właściwego operatora), e-mail: bok@fasklep.pl.
  7. TOWAR: dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  8. REGULAMIN: niniejszy regulamin sklepu internetowego fasklep.pl.
  9. SKLEP INTERNETOWY: należący do Sprzedawcy sklep internetowy pod adresem: www.fasklep.pl.
  10. UMOWA SPRZEDAŻY: umowa sprzedaży Towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
  12. ZAMÓWIENIE: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Dane osobowe. Odesłanie do polityki prywatności.
  1. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych regulowane są przez politykę prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu.
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE.
  1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  2. Korzystanie z Konta jest bezpłatne i możliwe po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych podczas procesu danych osobowych. Konto ważne jest przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
  3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie wskazanych podczas procesu danych osobowych. Korzystanie z Formularza Zamówienia jest bezpłatne i ma charakter jednorazowy.
  4. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu wskazanych tam danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłany Newsletter, (2) kliknięciu pola „Zapisz się” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia. Newsletter przesyłany jest Klientowi przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez podanie w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcie pola „Wypisz się z newslettera” lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
  5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu: (1) urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.
  2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.
  3. Sprzedaż napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym dokonywana jest wyłącznie osobom pełnoletnim. Produkty sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim zostaną oznaczone +18. Dodatkowo w koszyku na etapie składania Zamówienia będzie pojawiała się informacja, że produkt może być sprzedany wyłącznie osobie pełnoletniej oraz o możliwości dokonania weryfikacji wieku Kupującego przez Sprzedawcę.
  4. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Wiadomość Sprzedawcy zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
  6. Zgodnie z Art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, Klient, który na podstawie rachunku/paragonu chce otrzymać fakturę vat zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcy i przekazania nr NIP przed wystawieniem rachunku/paragonu.
 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
   2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
   3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  4. Sprzedawca może udostępnić Klientowi także inne sposoby płatności. Sposoby te będą ujawnione podczas procedury składania Zamówienia.
 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU
  1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia.
  3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
   1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
   2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
   3. Przesyłka paczkomatowa.
  5. Dla Zamówień obejmujących napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny możliwe formy dostawy z uwagi na konieczność dokonania weryfikacji wieku Kupującego zostały ograniczone do dostawy przesyłką kurierską oraz odbioru osobistego. W przypadku dokonania zakupu napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny w przypadku wyboru przez Klienta dostawy przesyłką kurierską przedstawiciel firmy kurierskiej, a w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego pracownik Sprzedawcy, upoważniony jest do sprawdzenia tożsamości oraz wieku Klienta i nie wyda on napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny Klientowi, który okaże się osobą niepełnoletnią.
  6. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy liczy się w następujący sposób:
   1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
   2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Towar będzie gotowy do odbioru w terminie do 2 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 dni roboczych. O gotowości Towar do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
   2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. REKLAMACJE.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.
  2. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
  3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
  4. Jeżeli Klient przy odbiorze stwierdzi uszkodzenie przesyłki powstałe podczas transportu, zobowiązany jest zgłosić ten fakt bezpośrednio podczas odbioru przesyłki dostarczającemu ja kurierowi oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia (przesyłki kurierskie są ubezpieczone), a także zgłosić ten fakt Sprzedawcy.
  5. Reklamacja powinna być zgłoszona przez Klienta w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem zakupu na adres: Fitness Authority sp. z o.o ul. Konna 40, 80-174 Otomin.
  6. Reklamacja powinna zawierać:
   • nr zamówienia
   • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji
   • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży
   • dane kontaktowe
   • nr rachunku bankowego
  7. Klient, który korzysta z uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres: Fitness Authority sp. z o.o. ul. Konna 40, 80-174 Otomin.
  8. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta towaru jest nadmiernie utrudnione lub niemożliwe, Klient zobowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy, w miejscu, w którym towar się znajduje.
  9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 1. GWARANCJA
  1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
  2. W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści prezentowana jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
  3. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pisemnie na adres: ul. Sołtysowska 1 Magazyn 17, 31-589 Kraków;
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny.
  2. Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są towary o krótkim terminie przydatności, inne bezpośrednio wskazane przez Sprzedawcę produkty, a także takie, które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi (konsument).
  4. Prawo odstąpienia nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej.
  5. Celem odstąpienia od umowy, Klient winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu w formie skanu podpisanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@fasklep.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
  6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy towar wraz z paragonem albo innym dowodem zakupu oraz dokumentem gwarancji, jeśli był wydany.
  7. Zwracany towar, Klient wysyła na swój koszt.
  8. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.
  9. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem.
  10. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów wskazanych powyżej lub braku zasadności zwrotu, Sprzedawca odeślę paczkę na wskazany w zamówieniu adres.
 1. ZAMIESZCZANIE OPINII W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Sprzedawca gwarantuje Klientom również możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym opinii.
  2. Wszystkie opinie Klientów na temat zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym są weryfikowane. Sklep Internetowy pozyskuje opinie wyłącznie od osób, które rzeczywiście posiadają Konto.
  3. Klient po odebraniu zamówionych Towarów może zostać poproszony o dobrowolne dodanie opinii na temat kupionego Towaru.
  4. Opinię na temat Towarów Klient może dodać za pośrednictwem formularza opinii dostępnego na karcie produktu zamieszczonego w Sklepie internetowym;
  5. Wypełniając formularz opinii Klient wyraża zgodę na opublikowanie zawartych w nim subiektywnych treści o nabytym Towarze oraz udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zamieszczenia opinii. W zależności od przyjętego mechanizmu wystawiania opinii, Klient może zostać poproszony o wystawnie komentarza, ilości gwiazdek (np. od 1 do 5), czy zaznaczenia skali zadowolenia lub niezadowolenia z Towaru. Dane osobowe są chronione zgodne z naszą Polityką prywatności.
  6. Opinie zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są w żaden sposób sponsorowane, a ich treść nie ma wpływu na warunki przyszłych umów zawieranych ze Sprzedawcą.
  7. Sklep Internetowy zamieszcza wszystkie opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne, o ile ich treść nie narusza przepisów Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
  8. W przypadku Klientów, którzy otrzymają wiadomość mailową z prośbą o wystawienie opinii gwarantujemy, że taki mail otrzymują tylko osoby, które dokonały zakupu i odebrały Towar.
 1. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres mail oraz hasło konta, o ile użytkownik konta nie poinformował wcześniej Sprzedawcę o możliwości wykorzystania hasła przez osobę nieuprawnioną.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia Klienta będącego następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za trudności, problemy techniczne w połączeniu ze sklepem, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Postanowienia zawarte w tym punkcie dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
  2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
  3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi, na Klienta niebędącego konsumentem przechodzą ciężary i korzyści związane z produktem oraz niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenia produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania produktu do Klienta niebędącego konsumentem za pośrednictwem przewoźnika, jest on obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że został stwierdzony ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Wobec Klienta niebędącego konsumentem, w przypadku szkód wynikających z winy nieumyślnej, Sprzedawca odpowiada wyłącznie do wysokości kwoty zamówienia.
  7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep mają treść w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, tj. m.in. zmiany przepisów prawa, zmiana sposobu płatności i dostaw.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminy wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania w Sklepie. Do umów zawartych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie stosuje się postanowienia dotychczasowe chyba, że nowy Regulamin jest bardziej korzystny dla Klienta. Klient może odstąpić od Umowy jeżeli nie zgadza się z postanowieniami nowego Regulaminu przy czym uprawnienie to wygasa po upływie 14 dni do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta.

Śledź nas na Facebooku